Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – kontrola uvoznika i distributera mineralnih đubriva

Ponukani malim brojem podnesenih zahtjeva za izlazak poljoprivrednih inspektora sa ciljem kontrole uslova skladištenja mineralnih đubriva, a u svrhu upisa u Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva, ponovo podsjećamo distributere mineralnih đubriva u prometu na malo, da će kantonalni poljoprivredni inspektori, u skladu sa planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i ovlaštenjima definiranim članovima 14. i 16. Zakona o mineralnim đubrivima,  u mjesecu januaru 2015. godine, na prostoru svih 13 općina Tuzlanskog kantona,  kontrolisati uslove za upis u Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva.
Istovremeno želimo podsjetiti da će poljoprivredni inspektori, u skladu sa Saopštenjem za javnost objavljenim 21.02.2014. godine, kontrolisati uslove za upis u Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva kod proizvođača i uvoznika mineralnih đubriva, pravnih i fizičkih lica koja se bave prometom mineralnih đubriva na veliko, kao i uslove za upis mineralnih đubriva u Registar mineralnih đubriva.
 
Članom 6. Zakona o mineralnim đubrivima (''Službeni glasnik BiH''  broj:  46/04, 76/11),  propisani su uslovi koje moraju ispunjavati uvoznici i distributeri mineralnih đubriva, kako slijedi:
 
''1. Prometom mineralnih đubriva mogu se baviti distributeri koji su registrirani za obavljanje
      navedene djelatnosti u skladu s propisom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i
      koji su upisani u Registar distributera i uvoznika.
 2. Uvozom mineralnih đubriva mogu se baviti uvoznici koji su registrirani za obavljanje
     navedene djelatnosti u skladu s propisom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i
     koji su upisani u Registar distributera i uvoznika.
 3. Distributeri i uvoznici koji se bave prometom mineralnih đubriva upisuju se u Registar distributera
     i uvoznika ako ispunjavaju uslove za skladištenje mineralnih đubriva i uslove u pogledu stručne
     spreme.
 4. Upis u Registar vrši se na osnovu zahtjeva distributera, odnosno uvoznika mineralnih đubriva
     nadležnom organu entiteta i Brčko Distrikta.
 5. Detaljnije uslove za upis ili brisanje iz Registra distributera i uvoznika te sadržaj, oblik i način
     vođenja Registra propisuje Vijeće ministara na prijedlog Uprave, uz prethodno mišljenje nadležnih
     organa entiteta i Brčko Distrikta.''
 
Uslovi koje moraju ispunjavati pravna ili fizička lica koja stavljaju u promet mineralna đubriva su propisani  članom 5. Pravilnika o upisu distributera i uvoznika mineralnih đubriva u registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva (''Službeni glasnik BiH'', broj 05/13), a detaljni uslovi, između ostalih i oni u pogledu skladištenja mineralnih đubriva za promet na veliko i na malo, definisani su Pravilnikom  o uslovima za stavljanje u promet, kvaliteti i kontroli kvaliteta mineralnih đubriva te skladištenje i rukovanje mineralnim đubrivima (''Službeni glasnik BiH'', broj:  90/09, 13/11, 33/13).
 
Podsjećamo da su rokovi za upis u Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva definirani  članom 9. Pravilnika o upisu distributera i uvoznika mineralnih đubriva u registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva, kako slijedi:
 
       ''1 -Proizvođači i uvoznici mineralnih đubriva obavezni su podnijeti zahtjev za upis u
Registar distributera i uvoznika najkasnije do 31.08.2013. godine.
 
          2 - Pravna ili fizička lica koja se bave prometom mineralnih đubriva na veliko obavezna
su podnijeti zahtjev za upis u Registar distributera i uvoznika najkasnije do 31.12.2013. godine.
 
          3 - Pravna ili fizička lica koja se bave prometom mineralnih đubriva na malo obavezna su
          podnijeti zahtjev za upis u Registar distributera i uvoznika najkasnije do 31.12.2014. godine.''
 
U skladu sa članom 5. stav 1. Zakona o mineralnim đubrivima, prije stavljanja u promet, mineralna đubriva moraju biti upisana u Registar mineralnih đubriva. Upis u Registar se vrši na osnovu zahtjeva proizvođača, odnosno uvoznika, mineralnih đubriva na način propisan članom 4. Pravilnika o upisu mineralnih đubriva u registar mineralnih đubriva (''Službeni glasnik BiH'' broj 05/13).
 
Mjere koje može poduzeti poljoprivredni inspektor, definirane su članom 17. Zakona o mineralnim đubrivima (''Službeni glasnik BiH''  broj:  46/04, 76/11), dok su članom 18. istog Zakona definisane slijedeće novčane kazne:
 
1. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 50.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:
 
a) proizvodi, uvozi ili stavlja u promet mineralno đubrivo koje ne ispunjava propisane uslove u
    pogledu minimalnog kvaliteta (član 4. stav 1.);
b) mineralno đubrivo u prometu neopravdano označi oznakom "EC FERTILIZER" (član 4. stav 3.);
c) mineralno đubrivo drži u uslovima koji ne osiguravaju održavanje njegovog kvaliteta i suprotno   
    detaljnijim uslovima u pogledu skladištenja i rukovanja mineralnim đubrivima (član 4a.);
d) stavlja u promet mineralno đubrivo, a za to nema potrebno rješenje (član 5. stav 3.);
e) vrši promet mineralnih đubriva, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 6. stav
    1.);
f) vrši uvoz mineralnih đubriva, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 6. stav 2.);
g) stavlja u promet amonij-nitratno đubrivo koje nije zapakirano (član 7. stav 1.), i ako stavlja u
    promet amonij-nitratno đubrivo koje ne ispunjava propisane posebne uslove (član 7. st. 2. i 3.);
h) stavlja u promet mineralno đubrivo koje nije označeno na propisan način i ako mineralno đubrivo
     nema kvalitet naveden na oznaci i ako mineralno đubrivo stavlja u promet u suprotnosti s
     propisanim detaljnijim uslovima o načinu pakiranja, deklariranja i označavanja (član 9.);
i) nadležnim organima ne dostavi potpune podatke o prometu mineralnih đubriva u propisanom roku
   (član 10. stav 1.);
j) upotrebljavaju uzorke mineralnih đubriva koji ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu
    minimalnog kvaliteta, bez dozvole Uprave (član 11. stav 1.);
k) upotrebljava mineralno đubrivo u suprotnosti s članom 12.;
l) inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora na osnovu ovog zakona ili ga
   pritom ograničava ili mu ne da tražene dokumente, podatke, objašnjenja ili predmete (član 14. stav
   2.).
 
2. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u
    iznosu od 2.000 KM do 20.000 KM.
 
3. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se pojedinac ako obavlja samostalnu poslovnu 
    djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 20.000 KM.
 
4. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 1.000   
    KM   do 10.000 KM.
 
Apelujemo na subjekte nadzora, koji se bave proizvodnjom, uvozom i distribucijom mineralnih đubriva, da pravovremenim ispunjenjem naprijed navedenih zakonskih obaveza, izbjegnu eventualne neugodnosti i nepotrebne finansijske troškove, jer će poljoprivredni inspektori KUIP TK nakon ovog saopštenja na terenu djelovati isključivo represivno.
 
 
                                                                                         Direktor:  mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka