Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopćenje za javnost – kontrola primjene mjera zaštite na radu

U skladu sa Programom rada kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, počevši od 18.03.2015. godine, kantonalni inspektori rada za oblast zaštite na radu će vršiti pojačani inspekcijski nadzor, koji će se odnositi  na kontrolu primjene propisa iz oblasti zaštite na radu.
 
Inspekcijski  nadzor će biti vršen na  području Tuzlanskog kantona, pri čemu će biti obuhvaćeni subjekti nadzora koji obavljaju građevinsku djelatnost – gradilišta.
 
Kantonalni inspektori rada za oblast zaštite na radu, u navedenom periodu će nadzirati primjenu odredbi Zakona o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“ broj: 22/90 i 13/94), koje se odnose na sljedeća pitanja:

 1. Da li je organizacija odnosno poslodavac, prije početka rada na privremenim radilištima, izradio elaborat o uređenju radilišta u skladu sa propisima donesenim na osnovu Zakona;
 2. Da li je organizacija odnosno poslodavac, elaborat o uređenju radilišta dostavio organu uprave nadležnom za poslove inspekcije rada (Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona), najmanje osam dana prije početka rada na radilištu;
 3. Da li je organizacija odnosno poslodavac, obezbijedio izvođenje radova prema elaboratu o uređenju radilišta.
 4. Da li je glavni izvođač odnosno investitor obezbijedio jedinstveni elaborat zaštite na radu, ukoliko dvije ili više organizacija odnosno poslodavaca koriste isti prostor za radilište.

Napominjemo da su Zakonom o zaštiti na radu predviđene i novčane kazne, koje inspektori izriču putem prekršajnog naloga za sve:

 • organizacije odnosno poslodavce, koji u navedenom roku ne izrade elaborat o uređenju radilišta,
 • organizacije odnosno poslodavce, koji u navedenom roku, organu oprave nadležnom za poslove inspekcije rada, ne dostave elaborat,
 • organizacije odnosno poslodavce, koji ne izvode radove prema elaboratu
 • izvođače odnosno investitore, koji ne obezbijede jedinstveni elaborat zaštite na radu (Član 63. Zakona).

Pored toga, član 144. Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona (prečišćeni tekst), (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj 10/12) propisuje obavezu  nadležnog kantonalnog inspektora da, u slučaju da u postupku vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora ne postupa u skladu sa propisima, rješenjem naložiti propisanu upravnu mjeru,.
Ukoliko inspektor rada za oblast zaštite na radu, prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora nije postupio u skladu sa gore navedenim članom, odnosno utvrdi da subjekt nadzora nije izvršio naloženu upravnu mjeru u roku i na način koji je inspektor naredio, isti će izricanjem prekršajnog naloga biti sankcionirani kako slijedi:

 • pravno lice, novčanom kaznom  u iznosu od 4.000,00 do 15.000,00 KM, 
 • odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 KM,
 • poslodavac – fizičko lice, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 1.500,00 KM. 

Imajući u vidu sve gore navedeno, smatrali smo  neophodnim da sve subjekte nadzora na području Tuzlanskog kantona upoznamo sa predmetnim zakonskim odredbama, apelujući istovremeno na njih da svoje poslovanje usklade sa navedenim zakonskim odredbama kako bi, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora od strane Kantonalnih inspektora za rada za oblast zaštite na radu, izbjegli eventualno izricanje prekršajnih i nalaganje upravnih mjera,.
 
 
                                                                                                                                Direktor:
                                                                                                               mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka