Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – kontrola prometa sjemena i sadnog materijala, mineralnih đubriva i fitofarmaceutskih sredstava

U skladu sa Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, poljoprivredni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će u narednom periodu   vršiti kontrolu svih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost prometa sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, mineralnih đubriva i fitofarmaceutskih sredstva.

Inspekcijskim nadzorom  poštivanja odredbi Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog  bilja (''Sl. novine FBiH'' broj  55/01) vršit će se kontrola pravnih lica u smislu:

 • da li  pravna lica koja se bave prometom sjemenskog i sadnog materijala posjeduju registraciju za tu djelatnost kod nadležnog suda, a u skladu sa članvima 25. i 54.  Zakona,
 • da li pravna lica koja se bave prometom sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja imaju uposlenike odgovarajuće stručne spreme u skladu sa članovima 26. i 54. Zakona,
 • da li se u prometu nalazi sjeme i sadni materijal sorti priznatih u Federaciji, u skladu sa članom 25. stav 2.  i  članom 55.  Zakona,
 • da li sjemenski i sadni materijal deklarisan u skladu sa članovima 21. i 51. Zakona
 • da li uvezeni sjemenski i sadni materijal, kod stavljanja u promet na teritoriji Federacije BiH, posjeduje deklaraciju od ovlaštene ustanove zemlje izvoznice  i deklaraciju u skladu sa članom 29. i članom 58. Zakona.

Fizička lica i građani ne smiju stavljati u promet sjeme i sadni materijal, u skladu sa članom 26. stav 6.  i članom 54. stav 5. Zakona.

Inspekcijski nadzor poštivanja odredbi Zakona o mineralnim đubrivima (''Sl. glasnik BiH'' broj: 46/04 i 76/11)  bazirat će se na provjeri:

 • da li pravna lica koja se bave prometom mineralnog đubriva posjeduju dokumentaciju koja se odnosi na registraciju djelatnosti prometa mineralnih đubriva,
 • da li mineralno đubrivo stavljeno u promet posjeduje propisane deklaracije, te da li je na adekvatan način uskladišteno, a u skladu sa Zakonom o mineralnim đubrivima i Pravilnikom o uslovima za stavljanje u promet, kvalitetu i kontroli kvaliteta mineralnih đubriva te skladištenje i rukovanje mineralnim đubrivima (''Sl. glasnik BiH''  br. 90/09),
 • da li su pravna i fizička lica koja se bave prometom mineralnih đubriva,  kod nadležnog organa registrovana za obavljanje djelatnosti prometa mineralnim đubrivom,
 • da li su pravna i fizička lica koja se bave prometom mineralnim đubrivom upisana u Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva  kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a shodno Pravilniku o upisu distributera i uvoznika mineralnih đubriva u registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva.

Inspekcijski nadzor poštivanja odredbi Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima  BiH (''Sl.glasnik BiH'' broj  49/04) će se bazirati na provjeri:

 • da li pravna lica koja se bave prometom fitofarmaceutskih sredstava posjeduju dokumentacije koja se odnosi na registraciju djelatnosti prometa fitofarmaceutskih sredstava,
 • ispunjavanje uslova u pogledu uposlenika odgovarajuće školske spreme shodno članu 5. Zakona,
 • da li se u prometu nalaze fitofarmaceutska sredstava čiji je promet i upotreba zabranjena Odlukom Vijeća ministara BiH o zabrani registriranja, uvoza i prometa aktivnih materija  i fitofarmaceutskih sredstava koje sadrže aktivne supstance čiji je promet odnosno upotreba u Evropskoj uniji zabranjen.

S obzirom da su novčane kazne za  prekršaje po gore navedenim predmetima kontrole izuzetno visoke i kreću se  i do 50.000 KM, očekujemo od subjekata nadzora da će do momenta kontrole uskladiti svoje poslovanje sa odredbama gore spomenutih zakona i time izbjeći bespotrebne neprijatnosti i velike financijske rashode.

Ovo saopćenje za javnost treba shvatiti kao edukativnu i preventivnu mjeru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nakon koje će inspektori, svako iz svoje upravne oblasti, u slučaju evidentiranja prekršaja djelovati isključivo represivno.  

                                                                                                                                   Direktor:

                                                                                                                       mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka