Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Sopštenje za javnost - naknada za opštekorisne funkcije šuma
 • 19 Novembar 2018
 • od KUIPTK

Podsjećamo sva pravna lica - obveznike uplate naknade za opštekorisne funkcije šuma, na obavezu plaćanja navedene naknade propisane članom 49. Zakona o šumama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17), u kojem je regulisano da navedenu naknadu plaćaju sva pravna lica  registrovana za obavljanje djelatnosti, koja imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je...

Izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2018. godine
 • 27 Septembar 2018
 • od KUIPTK

Na 32. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 26.09.2018. godine, razmatran je i nije prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2018. godine.   I pored brojnih objektivnih ograničenja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 7.766...

Javna rasprava na Nacrt Zakona o inspekcijama TK
 • 14 Avgust 2018
 • od KUIPTK

Obavještavaju se sva Ministarstva Tuzlanskog kantona, Gradsko vijeće Grada Tuzla, Gradonačelnik Grada Tuzla, sva Općinska vijeća općina na području Tuzlanskog kantona, svi Načelnici općina na području Tuzlanskog kantona kao i sva zainteresovana pravna i fizička lica da je u toku Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, te da svoje eventualne prijedloge, primjedbe ili sugestije...

Izvještaj o radu za 2017. godinu
 • 28 Mart 2018
 • od KUIPTK

Na 6. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 27.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2017. godine. Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 15.943...

 • 12 Februar 2018
 • od KUIPTK
Program rada za 2018. godinu

Na svojoj 109 redovnoj sjednici, održanoj 31. januara 2018. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.Program rada...

 • 31 Avgust 2017
 • od KUIPTK
Kurban Bajram 2017

Poštovani građani, S obzirom da se približava jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban Bajram, te da većina Bošnjaka islamske vjeroispovijesti prakticira klanje kurbana, osjećamo obavezu da Vas  upozorimo na...

 • 30 Mart 2017
 • od KUIPTK
Izvještaj o radu KUIP TK za 2016. godinu

Na 33. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj dana 24.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2016....

 • 06 Mart 2017
 • od KUIPTK
Programa rada KUIP TK za 2017. godinu

Na svojoj 67 redovnoj sjednici, održanoj 03. marta 2017. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.Program rada Kantonalne...

Saopštenje za javnost - kontrola primjene propisa iz oblasti zaštite okolice i prirode

              U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, inspektor zaštite okolice i prirode će, u periodu 15.04.2015. do 15.06.2015. godine,  na prostoru svih 13 općina Tuzlanskog kantona, vršiti nadzor provedbe Zakona o zaštiti okoliša (“Sl. Novine F BiH”, broj: 33/03 i 38/09)“ i Zakona o zaštiti zraka (“Službene novine F BiH”, broj: 33/03 i 04/10).

Nadzorom će biti obuhvaćeni svi subjekti nadzora, pravna i fizička lica koji sukladno odredbama člana 4. Pravilnika o izdavanju okolinske dozvole za pogone postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno utjecati na okoliš (“Službene novine TK”, broj: 3/05 i 9/07) moraju posjedovati okolinsku dozvolu, kao i sva kotlovska postrojenja kapaciteta od 0,07-10 MW, bez obzira na vrstu goriva.

Predmet nadzora će biti kontrola okolinskih dozvola, emisije polutanata, ugovora o odlaganju opasnog otpada, ugovora o zbrinjavanju uginulih životinja, dopuštenih nivoa buke i drugih parametara koji su propisani u okolinskim dozvolama.

           Svim subjektima nadzora kod kojih bude utvrđen prekršaj, odnosno koji ne budu imali potrebnu dokumentaciju ili ne postupaju u skladu sa  okolinskom dozvolom, pored novčane kazne će biti izrečena i upravna mjera zabrana rada.

Na osnovu čl. 116 Zakona o zaštiti okoliša (“Sl. novine F BiH”, broj: 33/03 i 38/09), novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj svako pravno lice, a  novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu koje:

 • izgradi ili rukovodi radom pogona i postrojenja ili obavlja aktivnosti bez pribavljene  okolinske dozvole ili suprotno okolinskoj dozvoli ili propisima;
 • ne ispunjava zahtjeve ili uvjete utvrđene okolinskom dozvolom ili propisima;
 • ne podnosi nadležnim organima informacije, podatke ili dokumente koji su potrebni, prema ovom zakonu ili drugim propisima;
 • ne izradi plan preventivnih mjera za sprečavanje nesreća većih razmjera i ne preduzme preventivne mjere i
 • ne izradi unutrašnji plan intervencije i ne dostavi ga organu iz člana 83. ovog Zakona.

Na osnovu čl. 35. Zakona o zaštiti zraka (“Sl. novine F BiH”, broj: 33/03 i 04/10), novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj svako pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu, a  kaznom u iznosu do 1.500,00 KM bit će kažnjeno fizičko lice koje:

 • započne rad bez pribavljene okolinske dozvole iz člana 7. ovog Zakona ili  suprotno uvjetima okolinske dozvole;
 • ne poštuje odredbe člana 6. stav 1. ovog Zakona;
 • ponovno otpočne rad u postojećem objektu ili promijeni namjenu bez pribavljene okolinske dozvole (član 9. ovog  Zakona);
 • vrši namjerne značajne promjene u projektu, planu ili radu izvora emisije bez   pribavljene okolinske dozvole (član 11. ovog Zakona).
 • ako postupi suprotno odredbama člana 15. ovog Zakona. 

Zakon o zaštiti okoliša (“Sl. Novine F BiH”, broj: 33/03 i 38/09) kojim je utvrđena obaveza posjedovanja okolinske dozvole,  Pravilnik o izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno utjecati na okoliš (“Službene novine TK”, broj: 3/05 i 9/07) kojim su utvrđeni pogoni i postrojenja za koje se obavezno provodi postupak izdavanja okolinske dozvole, kao i Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (“Sl. novine FBiH”, broj: 45/09) kojim se propisuju uslovi za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja za koja su izdate okolinske dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, dostupni su u meni opciji PROPISI ovog web portala.

Uz edukativni i preventivni  karakter  ovog Saopštenja, kojim smo nastojali upoznati i podsjetiti subjekte nadzora na njihove obaveze koje proističu iz važećih zakona,  istovremeno ih upozoravamo da će inspektor zaštite okolice i prirode Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, na prekršioce primjenjivati zakonom pedviđene represivne mjere.  Stoga apelujemo na sve subjekte nadzora da svoje poslovanje pravovremeno usklade sa važećim propisima i time izbjegnu eventualne neugodnosti i nepotrebne finansijske troškove.

                                                                                                                                   Direktor:

                                                                                                                   mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka