Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost povodom ''Dječije nedjelje''

U skladu sa programom rada kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i propisima koji uređuju oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, obavještavamo javnost o sljedećem:
 
U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije BiH“; broj 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), a sa ciljem podsticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno–obrazovanih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci i njihovom razvoju, prva sedmica u mjesecu oktobru svake godine  određena je na teritoriji Federacije BiH kao „Dječija nedjelja“,.
 
U skladu sa članom 95. stav 1. Zakona, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2015. godine na teritoriji Federacije BiH, za „Dječiju nedjelju“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/15) i to:

  1. 1% na prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju;
  2. 20% na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa;
  3. 1% na prodatu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice;
  4. 1% na prodatu video kasetu i nosače zvuka (CD, DVD, i slično).

Preduzeća, poslodavci i druga pravna i fizička lica koja se bave gore pomenutom djelatnosti na području Tuzlanskog kantona dužna su, u okviru svojih redovnih aktivnosti, kontinuirano u toku mjeseca oktobra 2015. godine vršiti naplatu naprijed navedenih sredstava, i naplaćena sredstva uplatiti u budžet Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra.
 
Uplata sredstava prikupljenih od „Dječije nedjelje“ se vrši na slijedeći način:
            Tuzlanski kanton-depozitni račun           broj 132-100-02560000-80
            Šifra prihoda                                      broj 733111 – donacije od fizičkih lica
            Šifra prihoda                                      broj 733112 – donacije od pravnih lica
            Šifra općine                                       broj općine sa teritorije Tuzlanskog kantona
            Budžetska organizacija                         broj 2301001
            Svrha doznake sa naznakom:             „za Dječiju nedjelju solidarnosti“
 
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Službene novine Federacije BiH“; broj 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) u članu 99. predviđa novčane kazne za preduzeća, druga pravna lica i poslodavce koji ne naplaćuju novčani iznos utvrđen odlukom Vlade FBiH i to:

  • od 500 do 1.000 KM za preduzeća, druga pravna lica odnosno poslodavce,
  • od 100 do 400 KM za odgovorno lice u preduzeću.

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 5/12, 7/14) predviđa novčane kazne za poslodavce koji u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra ne uplate naplaćeni novčani iznos za vrijeme „Dječije nedjelje“ i to:

  • od 500 do 1.000 KM za poslodavca pravnu osobu,
  • od 100 do 400 KM za poslodavca fizičku osobu,
  • od 100 do 400 KM za odgovornu osobu kod poslodavca – pravne osobe.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona će, u skladu sa operativnim planom, kontinuirano vršiti inspekcijski nadzor subjekata koji su dužni postupati u skladu sa naprijed navedenim propisima.
Svi obveznici su dužni, da u skladu sa zakonskim normama, izvrše naplatu odnosno obračun obaveze i naznačenu uplatu, te da u svojoj evidenciji čuvaju dokaze o istom, kako bi ih na traženje postupajućeg inspektora mogli predočiti.
 
Obzirom na gore navedeno molimo Vas da ovo saopštenje u cjelosti uvažite, jer će u protivnom  kantonalni inspektor socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom biti primoran djelovati represivno, odnosno putem prekršajnih naloga izricati novčane kazne za postupanje suprotno zakonskim odredbama.
 
 
                                                                                                                                   Direktor:
                                                                                                                  dr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka